A A A

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zgorzelcu Typ A (skrót POW) jest jednostką organizacyjną Powiatu Zgorzeleckiego dla 20 osób,realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, pomagając uczestnikom ośrodka po przebytych kryzysach psychicznych wprzezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb w procesie wychodzenia z choroby. Poprzezodpowiednie zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dążymy do tego, aby uczestnik POW odzyskał poczucie akceptacji ze stronynajbliższego otoczenia, tak aby uznał świat wokół siebie za przyjazny.

Praca z Uczestnikiem to także praca z najbliższymi mu osobami, w tym z rodziną, tak, aby nie był postrzegany jako ciężarwymagający ciągłej opieki.

Działalność POW nie ma charakteru izolacyjnego, tylko skupia się głównie na integracji i współpracy na linii POW a środowisko uczestnika.Pobyt osoby z zaburzeniami psychicznymi w POW jest ograniczony w czasie i powinien być zakończonypowrotem do środowiska rodzinnego i w miarę samodzielnego w nim funkcjonowania lub przejściu nawet do aktywności zawodowej poprzez uzyskanie zatrudnienia.

Działania terapeutyczne nie koncentrują się tylko na zajęciach w pomieszczeniach POW-u, gdyż prowadzi to do wyobcowaniauczestnika z naturalnego środowiska, dlatego program działalności zawiera najwięcej form wsparcia o charakterze integracyjno-aktywizującym, a w realizację programu i planów wsparcia włącza się członków rodzin i inne osoby z ich otoczenia.Liczba miejsc: 20

 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek godz.7.30-14.00

 

Zakres usług:

 

 • Ośrodek służy wsparciu osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Zakres i poziom usług tu świadczonych wynika z planów wspierająco-aktywizujących, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

 

Formy pomocy:

 

 • aktywne wypełnianie wolnego czasu,
 • interwencyjne wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
 • motywowanie do podejmowania leczenia,
 • motywowanie do prawidłowego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
 • pomoc opiekuńczo-wspomagająca (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych),
 • motywowanie do prawidłowego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych,
 • pogłębianie zainteresowań,
 • pomoc, zajęcia terapeutyczne,
 • pomoc socjalna,
 • pomoc w uzyskaniu pracy,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,
 • grupy terapeutyczne,
 • terapia ruchowa,
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • warsztaty integracyjne,
 • wolontariat,
 • wsparcie na zewnątrz ( w miejscu zamieszkania, szpitalu, domu pomocy społecznej)
 • wyżywienie w formie gorącego posiłku,
 • wyżywienie w innej formie,
 • zapewnienie środków higieny osobistej i środków czystości,
 • informacja o dostępnych formach wsparcia i rehabilitacji